A.P. Instruments »Usługi

Usługi

Działalność A.P. Instruments jako dystrybutora aparatury pomiarowej obejmuje sprzedaż oraz jej kontynuację w postaci pełnej obsługi techniczno-serwisowej.

Autoryzowany serwis techniczny jest do dyspozycji Użytkowników od chwili instalacji analizatora, poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnie z procedurami producenta, wykonanie wszystkich czynności kwalifikacyjnych IQ/OQ/PQ oraz prowadzenie różnych form szkoleń.

Działalność techniczna naszego serwisu opiera się wyłącznie na materiałach eksploatacyjnych, wzorcach i częściach zamiennych dostarczanych od reprezentowanych przez nas producentów.

Inżynierowie serwisu regularnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez producentów: Malvern Instruments i General Electric Analitycal Instruments. Ich kwalifikacje  potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami, które według wymagań obu producentów muszą być corocznie aktualizowane.

Przeglądy techniczne

Okresowe czynności konserwacyjne wymagane przez producenta oraz czynności potwierdzające sprawność analizatora przez wykonanie odpowiednich kwalifikacji/kalibracji/walidacji i wystawienie stosownych dokumentów.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Serwis techniczny wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Wszystkie usługi pogwarancyjne odbywają się na życzenie Użytkownika ściśle w reżimie usług gwarancyjnych określonych w umowie.

Usługi gwarancyjne w zakresie logistyki, robocizny, wymiany części i podzespołów są bezpłatne.

Szkolenia

Szkolenia dotyczą obsługi analizatora, metody wypracowania procedury pomiarowej i jej dalszego prowadzenia.

Szkolenia aplikacyjne opierają się na głębszym nawiązaniu do zasady działania analizatora i teoretycznych podstaw pomiaru.

Szkolenia mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo, przy czym ich aktywne odbycie zostaje potwierdzone świadectwem potwierdzającym kompetencje Użytkownika.

Na życzenie Użytkownika przedstawiamy dokładny program szkolenia uwzględniający szczególne życzenia odnośnie do tematyki, czasu trwania szkolenia i jego formy (np. praktyczne zajęcia w równoległych grupach).

Certyfikowanie i kwalifikowanie analizatorów

Zależnie od typu analizatora i wymagań Użytkownika czynności wzorcowania/kalibracji/walidacji są wykonywane ściśle według procedur producenta.

Dla analizatorów TOC kwalifikacja obejmuje IQ/OQ/PQ, zaś analizatory produkcji Malvern Instruments kwalifikowane są w zakresie IQ/OQ.

Walidacja systemów skomputeryzowanych

Walidacja systemów skomputeryzowanych -> Wykonujemy walidację systemów skomputeryzowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi GAMP dla naszych klientów z branży farmaceutycznej. W skład walidacji wchodzi między innymi ocena wpływu i krytyczności systemu oraz klasyfikacja systemu w zakresie regulacji 21 CFR. Na podstawie funkcjonalnej analizy ryzyka definiowany jest zakres testów, które są następnie wykonywane i udokumentowane w celu potwierdzenia prawidłowości działania analizatora wraz z oprogramowaniem sterującym jakie zostały przyjęte podczas projektowania i nadawania funkcjonalności. Walidację wykonujemy dla systemów których jesteśmy dystrybutorem dostarczając komplet dokumentacji (m.in. analiza ryzyka, formularze testowe IQ/OQ/PQ itd.). Na życzenie klienta wykonujemy walidację innych systemów skomputeryzowanych powszechnie używanych w przemyśle farmaceutycznym.

Materiały eksploatacyjne

A.P. Instruments prowadzi własny magazyn podstawowych części do wszystkich analizatorów; używane pomocniczne narzędzia pomiarowe posiadają stosowne świadectwa dopuszczenia.

Materiały eksploatacyjne to części podlegające szybkiemu zużywaniu tzw.  consumables, wzroce  do kalibracji i weryfikacji, które przechowywane są w naszym magazynie z zachowaniem właściwych warunków ich składowania. Użytkownik zawsze otrzymuje materiały „pierwszej świeżości”.

Umowy serwisowe

Oferujemy obsługę serwisową w okresach 1-2 rocznych na specjalnych warunkach uwzględniających nowe rabaty z tytułu robocizny, kosztów logistycznych i kosztów użytych części/materiałów eksploatacyjnych. Reżimy czasowe interwencji serwisu, okresu ewentualnych napraw czy warunków udostępnienia analizatorów zastępczych są negocjowane indywidualnie.

Pomiary zlecone i wypożyczenia analizatorów

W laboratorium aplikacyjnym naszej firmy znajdują się wszystkie podstawowe analizatory oferowane w ofercie handlowej.

Nasi specjaliści wykonują na zlecenie pomiary próbek, a raporty analityczne w formie wymaganej przez Zamawiającego zawierają wszystkie założenia, dane pomiarowe i szczegółowe opisy zastosowanych SOP-ów.

 

  • Posiadamy możliwość pomiaru wielkości cząstek mikro i nano metodą dyfrakcji laserowej na urządzeniu Mastersizer 3000 zarówno metodą "na mokro" jak i "na sucho". System wyposażony jest w przystawkę Hydro Sight pozwalającą na bieżąco obserwować jakość mierzonej dyspersji, jej zmiany i określać podstawowe parametry kształtu.

 

  • Wykonujemy także pomiar potencjału zeta i wielkości cząstek nano metodą DLS na analizatorze Zetasizer Ultra.

 

  • W ofercie posiadamy także pomiary reologiczne na reometrze Kinexus. Urządzenie daje możliwość wykonania wszystkich najczęściej stosowanych testów reologicznych, a także dowolność w tworzeniu procedur pomiarowych zarówno w trybie rotacyjnym jak i oscylacyjnym.

 

  • Oferujemy także pomiary wielkości nanocząstek na analizatorze NanoSight NS300 wykorzystującym technikę NTA (Nanoparticle Tracking Analysis). NTA to wyjątkowa metoda wizualizacji i analizy wielkości nanocząstek zawieszonych w cieczy. Metoda nadaje się do pomiarów Egzosomów, Liposomów, wesikli, koloidów metali.

Analizatory demonstracyjne mogą być także wypożyczane na indywidualnie ustalonych warunkach.